Mentességek

Díjmentesség

A használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet 2. §-a meghatározza azoknak a járműveknek a körét, amelyek díjmentesen vehetik igénybe a díjköteles útszakaszokat.

Az ITM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján nem kell díjat fizetni

 1. a Magyar Honvédség, az Országgyűlési Őrség és Magyarország rendvédelmi szervei által üzembentartott gépjárművek után,
 2. a Magyarországon települt, Magyarországon szolgálatot teljesítő, vagy Magyarországon áthaladó külföldi fegyveres erők vagy nemzetközi katonai szervezetek által üzembentartott gépjárművek után,
 3. a megkülönböztető jelzés használatára jogosult, Magyarországon kiadott forgalmi rendszámú gépjárművek után, függetlenül attól, hogy a megkülönböztető jelzést a díjköteles útszakaszon való haladás közben használják-e,
 4. a díjköteles útszakaszt kezelő társaság által üzembentartott, kezelői feladatokat ellátó gépjárművek után,
 5. a közlekedési hatóság által üzembentartott, közúti ellenőrzést végző gépjárművek után,
 6. a díjellenőrzést végző szervezetek által üzembentartott, díjellenőrzést végző gépjárművek után,
 7. a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben elrendelt szállítási feladatok végrehajtásában részt vevő gépjárművek után,
 8. viszonosság alapján azon országok diplomáciai testületei által üzembentartott gépjárművek után, amely országok a magyar diplomáciai testületek által üzembentartott gépjárművek számára ugyanilyen mentességet biztosítanak
 9. a humanitárius segélyszállítmányokat szállító gépjárművek üzemeltetőinek, ezen feladatok ellátása során
 10. a katasztrófavédelemről szóló törvény értelmében meghatározott katasztrófa által okozott károk megelőzésében vagy elhárításában részt vevő gépjárművek üzemeltetőinek, ezen feladatok ellátása során, továbbá az önkéntes tűzoltó egyesületek, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes vagy köteles polgári védelmi egységek tagjainak az elrendelt gyakorlat során igénybe vett gépjárművek után.

Fontos kritérium, hogy a fentiekben meghatározott jogosultak kizárólag azokkal a gépjárműveikkel használhatják térítésmentesen a díjköteles útszakaszt, amelyek forgalmi rendszámát a jogosultság igazolásával előzetesen írásban vagy elektronikusan a közlekedési igazgatási hatóságnak bejelentették, és bejelentésük alapján a közlekedési igazgatási hatóság által nyilvántartásba vételre kerültek. 

A díjmentesség az adott gépjárműjármű tekintetében annak fennállásáig, de legkésőbb a bejelentést követő év január 31. napjáig tart, és azt minden évben meg kell újítani. Kivételt képeznek a megkülönböztető jelzés használatára jogosult, Magyarországon kiadott forgalmi rendszámú gépjárművek: e gépjármű utáni útdíjfizetési mentesség addig áll fenn, ameddig a gépjármű megkülönböztető jelzés használatára jogosult.  A jogosultak ezen felül a díjmentes járműveik körét érintő változásokat is kötelesek haladéktalanul bejelenteni.

Amennyiben a díjmentesség tényének határidőben történő bejelentése elmarad, és az útdíjfizetés elmaradása következtében pótdíjfizetési kötelezettség keletkezik, a közlekedési igazgatási hatóság általi utólagos igazolással kérhető a mentesség utólagos jóvahagyása, Ezen esetben a pótdíj megfizetése alóli mentesüléshez a díjmentes úthasználatra való jogosultság igazolásának bemutatására és az ITM rendelet szerinti 1470 Ft ügyintézési díj megfizetésére van szükség, amelyhez az első pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételétől számított 90 napos határidő áll rendelkezésre, amelyet megtartottnak kell tekinteni akkor is, ha a jogosult a kérelmét a közlekedési igazgatási hatóságnál határidőben előterjesztette.

Terelőút

Amennyiben a közút lezárásának vagy forgalma korlátozásának, elterelésének az időtartama alatt azon az egyébként díjköteles útszakaszon történő úthasználat miatt, amelyet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározott szervek (mindenekelőtt a közút kezelője, Rendőrség) terelőútként jelöltek ki, a matricával (úthasználati jogosultsággal) nem rendelkező gépjárművek – a korlátozást vagy terelést elrendelő szerv ettől eltérő tájékoztatása hiányában – a terelőútként kijelölt díjköteles utat legfeljebb a díjköteles szakaszra hajtás kezdete és az azt követő első csomóponti lehajtó, e csomóponti lehajtó lezárása esetén az azt követő első, díjköteles szakaszon lévő le nem zárt csomóponti lehajtó közötti szakaszán használhatják, amely esetben pótdíj nem szabható ki.

A lezárást, korlátozást vagy terelést elrendelő szerv fentiekről a közlekedésben résztvevőket a médiaszolgáltatók útján tájékoztatja.

Amennyiben terelőút kijelölése nélkül, a forgalom irányítására jogszabály alapján jogosult szerv a közúti forgalmat díjköteles útszakaszra tereli, ezen intézkedés vonatkozásában kijelölt díjköteles útszakaszok matrica (úthasználati jogosultság) hiányában is használhatók, ezért pótdíj nem szabható ki. 

Kárelhárítás, kármegelőzés

Nem kell úthasználati díjat fizetni a kárelhárítás vagy kármegelőzés időtartamára az abban részt vevő gépjárművek után, ha azok a kárelhárítást vagy kármegelőzést térítésmentesen végzik és a forgalmi rendszámuk a kárelhárítást megelőzően a közút kezelője vagy a NÚSZ részére bejelentésre került, vagy forgalmi rendszámukat és a kárelhárítás vagy kármegelőzés várható időtartamát a rendőrség általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerve a NÚSZ-nak és a közlekedési igazgatási hatóságnak a kárelhárítás megkezdését megelőzően vagy legkésőbb az azt követő második munkanapon bejelenti.

Bűnügyi együttműködés

A határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködés érdekében létrejött nemzetközi szerződés alapján megvalósuló, a határon átnyúló tevékenységben részt vevő gépjármű a művelet időtartamára az egyezményben meghatározott szerv által kiállított igazolás alapján mentesül a pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól.                                   

A díjmentesség bejelentésének módja

A kedvezményes jogosultság igénybevételéhez egy kérelem benyújtása szükséges bármely közlekedési igazgatási hatóságnál (járási hivatal, kormányablak), vagy a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárságához az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztály 

1094 Budapest, Balázs Béla utca 35.  |  kozlekedesi.foosztaly@bm.gov.hu

Bővebb információért kattintson ide!

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 2022. március 5-től hatályba lépett változása értelmében humanitárius segélyszállítmány jogcímen bejegyzésre irányuló kérelmeket az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság alábbi e-mail címeinek valamelyikére szükséges küldeni:

Fontos tudnivalók

Társaságunk kizárólag a BM NYHÁT adatbázis adataira támaszkodhat a járművek díjmentességének ellenőrzésekor, és – a rendszer zárt működési logikája miatt – nincs módja a vizuális megfigyelés vagy a forgalmi engedély alapján történő mérlegelésre. Ebből következően azok a díjmentességre jogosult szervezetek, amelyek nem tesznek eleget bejelentési kötelezettségüknek, pótdíjfizetési felszólításra számíthatnak, ha járműveikkel a díjköteles útszakaszokra hajtanak.

Az ITM rendelet természetesen lehetőséget biztosít az utólagos korrekcióra, vagyis a járműre kiszabott pótdíj megfizetése alóli mentesülésre. Ehhez a díjmentes úthasználatra való jogosultság igazolására és a jogszabályban rögzített egyszeri ügyintézési díj megfizetésére van szükség, amelyhez az első pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételétől számított 90 napos határidő áll rendelkezésre.

Nagycsaládosok és mozgáskorlátozottak kedvezménye

Előzetes bejelentést követően a nagycsaládosok és mozgáskorlátozottak részleges díjmentességre jogosultak, vagyis D2 díjkategóriába tartozó személygépkocsijukkal D1 díjkategóriájú e-matrica megváltásával használhatják a díjköteles úthálózatot. 

A részleges díjmentesség feltételei

 • A D2 díjkategóriába tartozó személygépkocsi tulajdonosa vagy üzembentartója legalább 3 gyermek után családi pótlékban részesül, vagy a mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkező személy vagy annak egy háztartásban élő hozzátartozója.

 • A részleges díjmentesség kizárólag azon gépjárműre vonatkozik, amelyet az üzembentartó bejelentése alapján a közlekedési igazgatási hatóság nyilvántartásba vett, és kizárólag arra az időszakra, ameddig az a nyilvántartásban részleges mentességre jogosultként szerepel. 

További tudnivalók

 • A nagycsaládosok számára a kedvezmény igénybevételének jogosultsága a nyilvántartásba vételt követő év január 31. napjáig érvényes, az e-matricák ITM rendeletben meghatározott érvényességi idővel (heti-10 napos, havi, éves) használhatók fel. Vagyis a kedvezményes e-matrica vásárláshoz szükséges bejelentést évente meg kell újítani.
 • A mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezők esetében nincs szükség a bejelentés megújítására. Az ő esetükben a jogosultság a parkolási igazolvány visszavonásával, illetve a nyilvántartásból történő törléssel szűnik meg.
 • A kedvezményt egy üzemben tartó egy időben csak egyetlen forgalmi rendszámra érvényesítheti.
 • A jogosult személyek a közlekedési igazgatási hatóságnál tett bejelentés alapján, a nyilvántartásba vételt követően válnak jogosulttá a díjkedvezmény matricavásárlás előtti igénybevételére.
 • Amennyiben a kedvezményt igénybe venni szándékozó autós nem tesz eleget előzetes bejelentési kötelezettségének, de a D2 kategóriába sorolt járművére D1 kategóriában megvásárolt e-matricával közlekedik a díjköteles úthálózaton, majd később kezdeményezi a kedvezményre jogosultkénti nyilvántartásba vételét, úgy a nyilvántartásba vételt megelőző díjköteles úthálózaton való közlekedése a kedvezményes D1 díjkategóriában jogosulatlan úthasználatnak minősül, és pótdíjfizetési felszólítást vonhat maga után.
 • Mentesül a pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól a jogosult, ha bejelentési kötelezettségének legkésőbb a pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételét követő 90 napon belül eleget tesz, és erről hitelt érdemlően tájékoztatja a Társaságot, valamint ugyanezen határidőn belül megfizeti a jogszabályban rögzített ügyintézési díjat (1470 Ft).
 • Egyéb, kedvezménnyel kapcsolatos kérdésekben az ide vonatkozó rendelet az irányadó.
 • Az ügyintézés részleteiről kérjük, hogy az illetékes hivataloknál érdeklődjenek, mert jelen tájékoztatás nem teljes körű.